Молчаливая форма геноцида


Можно ли отменить голод? У сегодняшних катастроф голода есть политические причины, говорит профессор Алекс Де Ваал. Он считает, что голод должен быть криминализирован и что политические лидеры должны предстать перед судом.

Кроглунд - критик и писатель.
Электронная почта: andrewkroglund@gmail.com
Опубликовано: 2018-03-01
Массовое голодание. История и будущее голода
Автор: Алекс Де Ваал
Издательство: Polity Press, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Если мы проанализируем глобальные волны голода за последние 150 лет, мы увидим, что погибло почти 100 миллионов человек. Около 95 процентов из них умерли в период до 1980 года. Это означает, что мир стал намного лучше, чем в последние четыре десятилетия. Но, похоже, мы собираемся сделать шаг назад - усиливается политический голод.

Человек, который говорит это, никто. Более 30 лет профессор Алекс Де Ваал писал о голоде как о феномене. Он изучил это, видел это близко в областях, таких как помощник, активист и академик. В своей новой книге он утверждает, что мы все еще живем в мальтузианском заблуждении о том, что голод возникает в результате перенаселения - природа наносит ответный удар с сорняками и неурожаем. Но это не так долго, по словам Де Ваала. В сотрудничестве с фондом, которым он является управляющим директором, Всемирным фондом мира (WPF), он занес в каталог все существенные ситуации с голодом за последние 150 лет, а затем классифицировал их по объему: общий, Meget комплексный или магазин бедствий. Каталогизация и классификация сами по себе являются интересным чтением и достаточным основанием для приобретения книги.

Три катастрофических волны. Катастрофы голода, поразившие мир, можно разделить на три «волны»: первая в эпоху империализма с 1870 по 1914 год, вторая в период, который Де Вааль называет «расширенной мировой войной» - 1915–50 - и последняя в постколониальном тоталитаризме от 1950-1985 годы. Период с 1870 года до Первой мировой войны часто называют "поздним викторианским холокостом" - термин, введенный автором и историком Майком Дэвисом. Как и другие колониальные державы, Британия проводила жесткую политическую и социальную линию в Индии, Китае, а также в некоторых частях Южной Америки и Африки. Когда Британская империя начала свою экспансию в Азии в конце 1700 века, в Индии была жизнеспособная текстильная промышленность. Двести лет передатчиков были разбиты - уничтожены британскими тарифами на текстильное производство. Сырой хлопок был доставлен в Англию и дал британской текстильной промышленности монополию. Миллионы индейцев потеряли работу и умерли от голода.

«Есть Гангерплан. Den andre bølgen kom på starten av det 20. århundre, og var masseutryddelser utført av totalitære regimer. Nazistene henrettet seks millioner jøder. I tillegg hadde de en egen «Sultplan» («Der Hungerplan»). Planen var å sulte til døde 30 millioner mennesker i Øst-Europa – det vil si i Polen, Ukraina og Sovjetunionen. Hitler ønsket å kvitte seg med de han omtalte som «ubrukelige matsluk»: Tyskland ville ha Среда обитания. Dessuten trengte de matjorden til å brødfø sine egne. Ifølge De Waal lyktes ikke tyskerne med sin omfattende sultplan: det ble for komplisert og «bare» 6 millioner av de planlagte 30 strøk med.

Den siste og mest destruktive kategorien av sultkatastrofer før 1980, består av de som utspilte seg internt i kommunistland, som Sovjetunionen og Kina. Den verste av disse varte fra 1958 til 1962. Hungersnøden var et resultat av Mao Zedongs vanstyre og planen han kalte «det store spranget». Det ble et sprang ut i avgrunnen. 25 millioner sultet i hjel.

Абонемент NOK 195 / квартал

Mye av dette er kjent fra før, iallfall for dem som er interessert i slikt. Men det betyr selvsagt ikke at nye beskrivelser av den menneskelige galskapen ikke kan gi forfriskende perspektiver. Jeg vil også tro at detaljene i tyskernes sultplan er relativt ukjent for mange. Dessuten skriver De Waal godt, og han har stor troverdighet gjennom egne felterfaringer.

De Waals analyse viser at 70 prosent av alle sultkatastrofer de siste 150 årene kan tilbakeføres til politiske valg og menneskelig ansvar. 18 prosent av dødsfallene skyldtes at myndighetene ikke klarte å demme opp for matmangelen som kom av klimatiske forhold (tørke, flom et cetera). Disse dødsfallene kunne vært unngått med nødhjelp. Et eksempel på dette er fra tidlig 80-tall: Presidenten i Sudan, Gaafar Nimeiry, overså råd og tydelige tegn på tørke, og nektet å be om internasjonal assistanse. 200 000 mistet livet.

Bare 12 prosent av dødsfallene i den 150 år lange perioden skyldtes eksterne faktorer som styresmaktene ikke hadde forutsetninger for å håndtere. De fleste av disse døde i fjern fortid, skriver De Waal, som under ulike sultkatastrofer i India og Kina på 1870-tallet.

Dette kan vi gjøre noe med. De Waal vil noe Мер enn bare å gjenfortelle historien. Han vil at vi skal få en dypere forståelse av det som faktisk skjer. Og her kommer vi tilbake til den britiske presten og forskeren Thomas Malthus, som De Waal mener fortsatt blir tillagt for stor betydning. De Waal hevder at all erfaring tilsier at vi kan produsere nok mat til en voksende verden. Han gir oss en grundig gjennomgang i hva som skjedde under «den grønne revolusjonen» – som førte til en markant økning i avkastningen fra jordbruket, grunnet nye frøslag og økt brukt av kunstgjødsel, insektsmidler og vanning. Han underslår ikke at denne jordbruksrevolusjonen har ført til utfordringer, men i det store og hele har den sørget for at folk flest har nok mat i magen.

De Waal bruker Etiopia som eksempel på et land som har klart å jobbe seg ut av sultens skygge. Hvem kunne trodd det? Landet har politiske ledere som har satt sultproblematikken øverst på dagsorden, til tross for de mange andre problemene de også må løse.

Sultkriminalitet er like alvorlig som folkemord.

Klimaendringer – ikke så farlig? De Waal ser dessuten nærmere på ulike klimaendringsscenarier, og mener at det ikke fins forskningsbasert grunnlag for å si at klimaendringene vil føre til direkte konflikt eller mer krig – ergo sult. Klimaendringer vil være en av flere variabler som spiller inn når et område opplever økte sosiale spenninger. Det er generelt færre sultkatastrofer nå, og nødhjelpsorganisasjonene er svært kompetente. Jo mer vi åpner for dommedagsscenarier om fremtidens klimahelvete, jo mer vil «land-grabbing» i Afrika bre om seg, ifølge De Waal. Da slår den malthusianske tankegangen inn: dem eller oss. De Waal forteller at Hitler var fan av Malthus, og han er skeptisk til nullsum-tankegangen som ligger bak. Det er legitimt å være bekymret for hva klimaendringer kan gjøre med matproduksjonen, skriver han, men mener vi vet nok om hvordan vi kan øke produktiviteten. Derfor bør vi unngå å starte nykolonialistiske tiltak som landoppkjøp.

Basert på dette grunnlaget, trodde De Waal – da han begynte å skrive boken på slutten av 2015 – at vi kunne utrydde sultproblematikken i løpet av de kommende årene. Men ting har endret seg underveis. Sult som fenomen kom tilbake i 2017.

Syria, Somalia, det nordlige Nigeria og Jemen opplever alle reelle sultsituasjoner – situasjoner som vi kanskje trodde vi var ferdige med. De Waal analyserer den aktuelle situasjonen i alle fire land, og konkluderer med at sulten er unødvendig: Noen må stilles til ansvar. Når det gjelder Jemen er Saudi-Arabia og deres allierte ansvarlig, sier de Waal. De må stilles for en domstol. Sultkriminalitet er like alvorlig som folkemord. Det er en form for folkemord. Skal vi, i 2018, tillate at noen ledere ser på mennesker bare som et overskuddsprodukt som kan sultes i hjel, slik at disse lederne kan nå sine mål? Nei, sier De Waal. Vi må alle agitere for et nytt domstolssystem, hvor slike ledere kan stilles til ansvar for det de har gjort. Derfor er det alles plikt å følge med på det som nå skjer i de nevnte landene.


Уважаемый читатель В этом месяце у вас осталось 1 бесплатных статьи. Не стесняйтесь рисовать один Подпискаили войдите в систему, если она у вас есть.